BHXH tỉnh Đồng Tháp tăng tốc sau dịch Covid-19, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu được giao

19/05/2020 02:10 PM


Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19, BHXH Đồng Tháp cũng gặp khó khăn trong việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN giảm, số tiền nợ đóng BHXH tăng, tình hình thực hiện dự toán chi phí KCB BHYT vẫn còn cao so với bình quân chung cả nước...

Tính đến 31/3/2020, Đồng Tháp có 1.331.967 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; trong đó có 95.873 người số người tham gia BHXH bắt buộc; 7.560 người tham gia BHXH tự nguyện; 85.931 người tham gia BHTN; 1.324.407 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 82,8% dân số. Thu vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN được 612,74 tỷ đồng, đạt 21,86% kế hoạch, cao hơn chỉ tiêu giao 1,36%; nợ đọng BHXH 85,67 tỷ đồng, cao hơn 0,49% chỉ tiêu giao. Chi trả cho 19.037 lượt người hưởng các chế độ BHXH, BHTN với số tiền 366,28 tỷ đồng; giám định chi phí KCB BHYT cho 934.628 lượt người, với tổng số tiền là 234,68 tỷ đồng.

Bà Huỳnh Nguyễn Phương Oanh, Phó Giám đốc BHXH Tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, trong đó cần quan tâm đến chỉ tiêu về số người tham gia BHXH tự nguyện do chỉ tiêu này đang còn rất thấp; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trích nộp đúng hạn để giảm nợ đọng BHXH xuống mức thấp nhất và thực hiện đúng quy trình thanh tra kiểm tra xử lý đối với các đơn vị cố tình trốn đóng, chậm đóng; tăng cường công tác giám định, làm việc với các cơ sở KCB có phát sinh chi phí bất thường, số lượt khám cao để kịp thời chấn chỉnh sai sót, vi phạm. Phó Giám đốc BHXH Tỉnh cũng đề nghị mỗi cán bộ, viên chức chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế cơ quan và quy tắc ứng xử của Ngành, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020./.

Trần Trung Hiếu