01/06/2020 08:25 PM

Về việc sắp xếp địa điểm làm việc của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp

30/05/2020 03:56 PM

Thông báo thay đổi số hiệu tài khoản giao dịch thu BHXH tại Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp từ ngày 01/6/2020

25/05/2019 08:08 AM

Lịch làm việc của Lãnh đạo BHXH tỉnh Đồng Tháp

19/05/2019 07:43 PM

Lịch làm việc của Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp

01/01/2019 10:40 AM

Lịch làm việc của Lãnh đạo BHXH Tỉnh Đồng Tháp

Về việc sắp xếp địa điểm làm việc của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp

V/v thay đổi số hiệu tài khoản giao dịch thu BHXH tại Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp

Lịch làm việc từ 13/07/2020 - 17/07/2020

Lịch làm việc từ 18/05/2020 - 24/05/2020

Lịch làm việc từ 11/05/2020 - 17/05/2020