BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ

01/11/2010 12:00 AM


Stt

Đơn vị

1

Bảo hiểm xã hội thành phố Sa Đéc

- Điện thoại: 02773.862.859 – 3771.566

- Email: sadec@dongthap.vss.gov.vn

>> Chi tiết

2

Bảo hiểm xã hội thị xã Hồng Ngự

- Điện thoại: 02773.563.189 – 3837.679

- Email: txhongngu@dongthap.vss.gov.vn

>> Chi tiết

3

Bảo hiểm xã hội huyện Hồng Ngự

- Điện thoại: 02773.837.565 – 3561.953

- Email: hongngu@dongthap.vss.gov.vn

>> Chi tiết

4

Bảo hiểm xã hội huyện Tân Hồng

- Điện thoại: 02773.831.417 – 3830.405

- Email: tanhong@dongthap.vss.gov.vn

>> Chi tiết

5

Bảo hiểm xã hội huyện Tam Nông

- Điện thoại: 02773.827.005 – 3828.633

- Email: tamnong@dongthap.vss.gov.vn

>> Chi tiết

6

Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Bình

- Điện thoại: 02773.833.091 – 3835.153

- Email: thanhbinh@dongthap.vss.gov.vn

>> Chi tiết

7

Bảo hiểm xã hội huyện Tháp Mười

- Điện thoại: 02773.824.189 - 3941.277

- Email: thapmuoi@dongthap.vss.gov.vn

>> Chi tiết

8

Bảo hiểm xã hội huyện Cao Lãnh

- Điện thoại: 02773.822.006 – 3822.925

- Email: caolanh@dongthap.vss.gov.vn

>> Chi tiết

9

Bảo hiểm xã hội huyện Lấp Vò

- Điện thoại: 02773.845.319 – 3843.319

- Email: lapvo@dongthap.vss.gov.vn

>> Chi tiết

10

Bảo hiểm xã hội huyện Lai Vung

- Điện thoại: 02773.650.223 – 3651.233

- Email: laivung@dongthap.vss.gov.vn

>> Chi tiết

11

Bảo hiểm xã hội huyện Châu Thành

- Điện thoại: 02773.840.179 – 3606.141

- Email: chauthanh@dongthap.vss.gov.vn

>> Chi tiết

Bảo hiểm xã hội huyện là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Tỉnh đặt tại huyện, có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội Tỉnh tổ chức thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện theo quy định.

Bảo hiểm xã hội huyện chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Tỉnh và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn của Ủy ban nhân dân huyện.

Bảo hiểm xã hội huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.